ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2017-00009

MBK Smart Force Security Guard Company Limited

Fire Brigade Securities 1 - (2 Position)

Location : Bangkok

Job PurPose

ร่วมปฏิบัติงานตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกป้องกันเพลิง ให้เป็นไปตามแนวทางและทิศทางเดียวกับนโยบายของบริษัทฯ โดยดำเนินการอำนวยความสะดวกในการจราจรเข้า-ออกศูนย์การค้าฯ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ข้อกำหนดและนโยบายของบริษัทฯ และบนพื้นฐานของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

Job Description

1. ตรวจสอบระบบ FIRE ALARM และอุปกรณ์ดับเพลิง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 2. ตรวจสอบเส้นทาง และ บันไดหนีไฟ พร้อมทั้งชักลอกบันไดหนีไฟรอบอาคารศูนย์การค้าตามเวลาศูนย์เปิด-ปิด ทุกวันให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. ตรวจสอบ ดูแล การเข้าตกแต่งร้านค้าของผู้เช่าพื้นที่ และรับ-ส่ง ถังดับเพลิงให้กับร้านค้าที่มีการตกแต่งร้านค้า 4. สำรวจสถานที่และวัสดุภายในศูนย์การค้าฯ เช่น ตรวจดูว่ามีสิ่งล่อแหลม หรือมุมอับ อันอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยหรือไม่ เป็นต้น และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 5. ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุไฟฟ้าช็อต, แก็สรั่ว, ลิฟท์ค้าง, บันไดเลื่อนหยุดทำงาน เป็นต้น 6. รับแจ้งเหตุร้ายด้านการป้องกันเพลิงภายในศูนย์การค้าฯ พร้อมทั้งป้องกันและเข้าระงับเหตุนั้นๆ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วตามข้อกำหนด และควบคุมตัวผู้กระทำความผิด เพื่อมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจต่อไป 7. เข้าร่วมฝึกซ้อมการป้องกันเพลิง การดับเพลิงแต่ละประเภท และการผจญเพลิงของสมาชิกในทีม ให้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง และรวดเร็วเสมอ 8. ประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ในการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ให้กับผู้เช่าพื้นที่และพนักงาน 9.ประสานงานกับตำรวจจราจร เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณรอบศูนย์การค้าฯ 10. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Job Specification

 • Education :
  ม.3
 • Job Experience :
  ประสบการณ์ 1 ปี ด้านการป้องกันเพลิง หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • Knowledge & Skill : -
 • License : -
 • prerequisite license : -
 • Basic skills :
  1. ทักษะการเจรจาอย่างประนีประนอม
  2. ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • Other qualification - if any :
  1. มนุษยสัมพันธ์
  2. ความละเอียดรอบคอบ
  3. สุขภาพร่างกายแข็งแรง
  4. มีความอดทน มีความซื่อสัตย์ และรักษาความลับของบริษัทได้
 • Other : -

Salary Range

9300 - 12000 THB

Company Profile

MBK-SFS


Back