ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2017-00015

MBK Guarantee Company Limited

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรับชำระหนี้ (MBK-G) - (1 Position)

Location : Bangkok

Job PurPose

ดูแลการรับชำระเงินและประสานงานกับฝ่ายการเงินเกี่ยวกับการออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้า และจัดทำรายงานลูกหนี้ค้างชำระ


 ดำเนินการติดตามหนี้รวมถึงลูกหนี้ที่ครบกำหนดโดยดำเนินการจัดทำหนังสือแจ้งต่ออายุล่วงหน้า 3 เดือน ,


ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ

Job Description

1. ดูแลการรับชำระเงินของลูกค้าทุกรายเพื่อตรวจหาลูกหนี้ค้างชำระ


2. ประสานงานระหว่างฝ่ายการเงินและลูกค้าเพื่อยืนยันการรับชำระเงินของลูกค้า


3. ประสานงานกับหน่วยงานในบริษัทเพื่อหายอดเงินที่ชำระเข้ามาแต่ไม่สามารถระบุชื่อลูกค้าผู้โอนเข้ามาได้ (Undefined)เพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชี


4. ควบคุมและตรวจสอบการออก Invoice ของฝ่ายการเงิน


5. จัดทำรายงานลูกหนี้ค้างชำระที่ผิดนัดชำระไม่เกิน 3 เดือน


6. ออกจดหมายติดตามหนี้ส่งทาง Email สำหรับลูกค้าค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน


7. จัดทำรายงาย Cash Flow เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง


8. ควบคุมและดูแลช่องทางในการชำระเงินของลูกหนี้


9. จัดทำรายงาน Direct Debit (ลูกค้ารายใหม่) และ Recurring (ลูกค้าปัจจุบัน)


10. จัดทำรายงานลูกหนี้ครบกำหนดอายุสัญญา และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า 3 เดือน เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบต่อไป


11. จัดทำแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งปิดบัญชี


12. ติดต่อและประสานงานไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการปิดบัญชีของลูกค้า


13. ประสานงานเกี่ยวกับใบเสร็จรับเงินระหว่างลูกค้ากับฝ่ายการเงินหากมีข้อผิดพลาด


14. จัดส่งใบเสร็จรับเงินทาง Email ให้ลูกค้าทุกราย และจัดเก็บแยกตามรายลูกค้า


15. ดูแลและประสานงานกับฝ่าย Support RM กรณีที่ลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อของลูกหนี้ทุกราย


16. จัดส่ง AR card ให้ลูกค้าและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องตามคำร้องขอ


17. จัดทำ Presentation ลูกหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหาร


18. เชิญประชุม และ จัดทำรายงานการประชุมฝ่ายบัญชี/ฝ่ายการเงิน และฝ่ายรับชำระหนี้


19. จัดทำเอกสารยกเลิก Recurring กรณีที่ลูกหนี้ปิดบัญชี


20. จัดทำ Monthly Management Report ของแผนกรับชำระหนี้เพื่อเสนอผู้บริหาร


21. นัดหมายและรวมรวมเอกสารที่ใช้ในการอนุมัติสินเชื่อลูกค้าโครงการ Quinn


22. จัดทำสรุปรายละเอียดการขอสินเชื่อเพื่อใช้ในการเสนอออนุมัติสินเชื่อลูกค้าโครงการ Quinn


23. แจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อของลูกค้าโครงการ Quinn ทาง E mail


24. นัดหมายลูกค้าเพื่อลงนามและจดจำนองลูกค้าโครงการ Quinn

Job Specification

 • Education :
  ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม นิติศาสตร์ อสังหาฯ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • Job Experience :
  5 ? 10 ปี ในงานสินเชื่อ หรือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • Knowledge & Skill : -
 • License : -
 • prerequisite license : -
 • Basic skills :
  1. มีความรู้ในด้านธุรกิจสินเชื่อ และการเงิน การธนาคาร
  2. การสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  3. มีทักษะในการใช้โปรแกรม Office โดยเฉพาะ Excel ในระดับดี
 • Other qualification - if any : -
 • Other : -

Salary Range

- THB

Company Profile

MBK-G


Back