ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2017-00028

The Nine Center Company Limited

Technician - (1 Position)

Location : Bangkok

Job PurPose

ปฏิบัติงานในส่วนงานวิศวกรรมอาคารและงานซ่อมบำรุง ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแผนงานและแนวทางการปฏิบัติงานของแผนกดูแลอาคาให้เป็นไปตามแนวทางและทิศทางเดียวกับนโยบายของบริษัทฯ โดยรับผิดชอบดูแลการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ของระบบวิศวกรรมไฟฟ้า ระบบสื่อสาร และระบบวิศวกรรมเครื่องกล และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ภายในศูนย์การค้าฯ ให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

Job Description

 


1. ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับผู้เช่าพื้นที่ เช่น สายไฟ ปลั๊ก สวิทซ์ หลอดไฟ โคมไฟ ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ                             

2. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าและสื่อสารต่างๆ ของศูนย์การค้าฯ ตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันที่กำหนด    กรณีพบปัญหาการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ให้ดำเนินการแจ้งผู้บังคับบัญชา ก่อนร่วมซ่อมแซมแก้ไขเบื้องต้น                      

2.1 ระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้าสำรอง                   

2.1.1 ควบคุม การจ่ายไฟฟ้า ให้แก่ร้านค้าและพื้นที่ส่วนกลาง ให้เหมาะสมและให้มีการจ่ายไฟฟ้าต่อเนื่องตลอดเวลา                             

2.1.2 ดูแล ระบบ Emergency Light และ Fire Exit Sign เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ                    

2.1.3 ดูแล ระบบ Generator เพื่อให้พร้อมที่จะจ่ายไฟฟ้าสำรองกรณีไฟฟ้าดับได้ตลอดเวลา                 

2.1.4 เปิด-ปิด ระบบแสงสว่างทุกวัน ตามตารางที่กำหนด                

2.1.5 บันทึกค่าไฟฟ้าทุกวัน และแยกค่าใช้จ่ายไฟฟ้าของแต่ละหน่วยงานในแต่ละเดือน รวมทั้งวิเคราะห์หาแนวทางการใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดและมีประสิทธิภาพ นำเสนอผู้บังคับบัญชา                

2.1.6 ทำความสะอาดห้อง SUB-STATION ตู้ Main Distribution Board (MDB) และอุปกรณ์ต่างๆ ให้สะอาดอยู่เสมอ เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันอันตรายที่เกิดขึ้น              

2.2 ระบบโทรศัพท์                              

2.2.1 ดูแลการทำงานของระบบโทรศัพท์ ตามตารางการตรวจสอบที่กำหนด                               

2.2.2 ย้ายจุดติดตั้งโทรศัพท์ภายในอาคาร ตามที่ได้รับการร้องขอจากผู้เช่าพื้นที่ หรือ จากหน่วยงานภายในบริษัทฯ                               

2.3 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และแจ้งเหตุฉุกเฉิน: ดูแลการทำงานของสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และแจ้งเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้ระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ                      

2.4 ระบบป้องกันฟ้าผ่า: ดูแลอุปกรณ์ เช่น จุดต่อต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพร้อมใช้งานอยู่เสมอ                        

2.5 ระบบลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ส่งของ:                         

2.5.1 ดูแลการทำงาน Fire Man Lift อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

2.5.2 เปิด-ปิด ระบบลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ส่งของทุกวัน ตามตารางที่กำหนด                            

2.6 ระบบบันไดเลื่อน:                         

2.6.1 ดูแลการทำงานของระบบบันไดเลื่อน เพื่อให้ระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ                            

2.6.2 เปิด-ปิด ระบบบันไดเลื่อนทุกวัน ตามตารางที่กำหนด                           

2.7 ระบบเสียงตามสาย: ดูแลการทำงานของระบบเสียงตามสาย เพื่อให้ระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ           

2.8 ระบบโสตทัศนูปกรณ์ และระบบ MATV: ดูแลการทำงานของระบบโสตทัศนูปกรณ์ และระบบ MATV เพื่อให้ระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ                               

2.9 ระบบกล้องวงจรปิด ระบบ CCTV: ดูแลการทำงานของระบบกล้องวงจรปิด ระบบ CCTV เพื่อให้ระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ                               

3. ตรวจสอบการทำงานของระบบวิศวกรรมเครื่องกลของศูนย์การค้าฯ ตามแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันที่กำหนดกรณีพบปัญหาการทำงานของระบบต่างๆ ให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แล้วจึงติดต่อผู้บริการ, ผู้ขาย หรือผู้รับเหมาต่อไป                           

3.1 เครื่องปรับอากาศแบบ VARIABLE REFRIGERANT VOLUMN (VRV): ดูแลการทำงานของเครื่องปรับอากาศเพื่อให้ระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ                                 

3.2 งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิงและระบบแก๊ส                             

3.2.1 ระบบประปา ท่อน้ำทิ้ง ท่อน้ำเสีย และท่อระบายน้ำฝน: ดูแลการทำงานของท่อต่างๆ เพื่อไม่ให้ท่ออุดตันและการซ่อมแซมท่อแตก ท่อรั่วต่างๆ                                

3.2.2 ระบบบำบัดน้ำเสีย: ดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อให้ระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ         

3.2.3 ระบบเครื่องสูบน้ำ: ดูแลการทำงานของเครื่องสูบน้ำ เพื่อให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา                            

3.2.4 ระบบป้องกันอัคคีภัย (ระบบ Sprinkler): ดูแลการทำงานของเครื่อง Fire Pump และ Jockey Pump ทุกสัปดาห์                              

3.2.5 ระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงและสายฉีด (FHC): ดูแลอุปกรณ์ดับเพลิง ภายในตู้ดับเพลิงให้ถูกต้อง ครบถ้วน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ                      

3.2.6 ระบบเครื่องดับเพลิงเคมี: ตรวจสอบถังดับเพลิงเคมี ภายในตู้ดับเพลิงให้ถูกต้อง ครบถ้วน และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ                             

3.2.7 ระบบแก๊ส: ดูแลการทำงานของระบบแก๊ส เพื่อให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอดเวลา                            

4. จัดทำรายงานแสดงปัญหาการทำงานของระบบวิศวกรรมสำหรับอาคารสูง ประจำวัน นำเสนอผู้บังคับบัญชา

 

Job Specification

 • Education : -
 • Job Experience :
  ประสบการณ์ 1-2 ปี ด้านงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร และ
  ระบบวิศวกรรมเครื่องกล
 • Knowledge & Skill : -
 • License : -
 • prerequisite license : -
 • Basic skills :
  1. ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  2. ทักษะการประสานงาน
  3. ทักษะการใช้โปรแกรม MS Word และ Excel เบื้องต้น
 • Other qualification - if any : -
 • Other : -

Salary Range

11000 - 17000 THB

Company Profile

TNC


Back