ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2017-00048

MBK Guarantee Company Limited

ผู้จัดการทีมการตลาด (MBK-G) - (1 Position)

Location : Bangkok

Job PurPose

1. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางธุรกิจของนายหน้าและโครงการต่างๆ ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของบริษัท


2. วางแผนการประชาสัมพันธ์บริษัทผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้บริษัทเป็นที่รู้จัก


3. ติดต่อนายหน้าอสังหาริมทรัพย์และโครงการที่อยุ่อาศัยต่างๆ เพื่อให้แนะนำลูกค้ามาใช้บริการสินเชื่อของบริษัท


4. ติดตามความเคลื่อนไหวของจำนวนการแนะนำลูกค้าที่มาจากแต่ละแหล่ง เพื่อประเมินประสิทธิผลจากการทำงาน


5. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับนายหน้าหรือโครงการต่างๆ โดยติดตามความเคลื่อนไหวและให้คำปรึกษาแนะนำอย่างสม่ำเสมอ


6. รายงานสรุปและบริหารจัดการข้อมูลจำนวนหน่วยงานที่ได้สร้างความสัมพันธ์และจำนวนลูกค้าที่ได้รับการแนะนำ


7. บริหารจัดการทีมงาน ให้คำปรึกษาและสอนงานแก่เจ้าหน้าที่ภายในแผนก

Job Specification

 • Education :
  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • Job Experience :
  5-10 ปี ในธุรกิจสินเชื่อและ/หรืออสังหาริมทรัพย์
 • Knowledge & Skill :
  ทักษะการคิดวิเคราะห์, ทักษะการสื่อสารและการนำเสนอ, ทักษะการสอน, ทักษะการให้คำปรึกษา
 • License : -
 • prerequisite license : -
 • Basic skills : -
 • Other qualification - if any : -
 • Other : -

Salary Range

-

Company Profile

MBK-G


Back