ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2017-00049

MBK Guarantee Company Limited

ผู้จัดการฝ่ายติดตามหนี้และบริหารทรัพย์รอการขาย (MBK-G) - (1 Position)

Location : Bangkok

Job Description

 


1. บริหารภาพรวมการรับชำระหนี้ของทุกลูกค้าทุกราย


1.1 บริหารจัดการการรับชำระหนี้โดยการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงธนาคารที่ให้บริการการตัดบัญชี


เพื่อให้การรับชำระหนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ในแต่ละงวด


1.2 ตอบอีเมล์ คำถามของลูกค้า ที่เกี่ยวข้องกับการชำระหนี้รวมถึงการปิดบัญชีของลูกค้าทุกราย


1.3 ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับในการชำระหนี้ปิดบัญชีรวมถึงการไถ่ถอนหลักประกัน ของลูกค้าทุกราย


1.4 ออกจดหมายติดตามหนี้ทางอีเมล์ให้ลูกหนี้ผิดนัดชำระทุกราย


1.5 ตรวจรายงานการติดตามหนี้ รวมถึง Presentation จากแผนกรับชำระหนี้ ก่อนนำเสนอผู้บริหาร


2. บริหารจัดการการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ลูกค้าผิดนัดชำระหนี้ 3 งวดขึ้นไป (NPL : Non Performing Loan)


2.1 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฏหมาย เพื่อให้ลูกหนี้กลับมามีสถานะ


การชำระปกติและรักษาสิทธิทางกฏหมายของบริษัทอย่างครบถ้วน


2.2 ติดต่อลูกหนี้ เพื่อเจรจากับลูกหนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ทั้งในและนอกศาล


2.3 ประสานงานกับฝ่ายกฏกหมายในการดำเนินคดีลูกหนี้ที่ผิดชำระ


2.4 ขออนุมัติแผนปรับโครงสร้างหนี้ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง


2.5 ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้


2.6 ตรวจรายงานและ Presentation ลูกหนี้ค้างชำระ 3 เดือนขึ้นไปจากแผนกปรับปรุงโครงสร้างหนี้


2.7 ติดตามการรับชำระหนี้ของลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ให้ชำระหนี้ตามกำหนด


3. บริหารจัดการทรัพย์สินที่รับโอนมาเป็นของบริษัท (NPA : Non Performing Assets)


3.1 ตรวจรายงานการสำรวจหลักประกันของลูกหนี้ที่มีมูลหนี้ 100 ล้านบาทขึ้นไป


3.2 บริหารและดูแลหลักประกันของลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้


3.3 บริหารและดูแล หลักประกันรับโอนมาเป็นของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เรียบร้อยที่สุด


3.4 บริหารดูแลเรื่องการขาย หลักประกันรับโอนมาเป็นของบริษัท เพื่อให้บริษัทได้รับผลประโยชน์สูงสุด


3.5 ตรวจรายงาน และ Presentation หลักประกันรับโอนมาเป็นของบริษัท จากแผนกเร่งรัดหนี้และบริหารทรัพย์รอการขาย

Job Specification

 • Education :
  ปริญญาตรี-ปริญญาโท นิติศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ สาขา การเเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ อสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • Job Experience :
  การทำงานในสถาบันการเงิน หรือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือ บริษัทกฏหมาย ประสบการณ์ในการทำงานสินเชื่อ ประสบการณ์ในการปรับโครงสร้างหนี้หรือประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 • Knowledge & Skill : -
 • License : -
 • prerequisite license : -
 • Basic skills : -
 • Other qualification - if any : -
 • Other : -

Salary Range

-

Company Profile

MBK-G


Back