ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2017-00050

MBK Guarantee Company Limited

ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์ธุรกิจและกลั่นกรองสินเชื่อ (MBK-G) - (1 Position)

Location : Bangkok

Job PurPose

 


1. ลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบสภาพหลักประกัน ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและโครงการพัฒนาบริเวณใกล้เคียง


2. วิเคราะห์ศักยภาพของหลักประกัน ตามหลัก Hightest & Best Use


3. จัดทำเอกสารคำขออนุมัติสินเชื่อ ( Credit Proposal/Agenda ) และ Presentation พร้อมทั้งนำเสนอต่อคณะกรรมการ


ที่เกี่ยวข้อง


4. ประสานงานกับผู้ประเมินในการจัดทำรายงานการประเมิน


5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารคำขออนุมัติสินเชื่อ ให้เป็นไปตามนโยบายสินเชื่อที่กำหนด


6. ตรวจสอบความถูกต้อง ข้อจำกัด ความเสียง ที่เกี่ยวข้องกับนิติกรรมที่จะทำกับหลักประกัน


7. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานประจำเดือน/ไตรมาส/ปี เพื่อใช้ในการบริหาร


8. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจพื้นที่ เพื่อขยายตลาด


9. Update โครงการทีเป็น Approvelist ภายหลังได้รับการพิจารณา


10. ตรวจสอบเอกสารที่จัดเก็บเข้าแฟ้มสินเชื่อ


11. เช็คสอบความถูกต้องเหมาะสมของราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระ


12. นำเสนอแผนการพัฒนาหลักประกันในอนาคต เพื่อประกอบการพิจารณาสินเชื่อ


13. จัดทำงบประมาณรายรับ รายจ่ายทั้งหมดภายในหน่วยงาน


14. รายงานผู้บังคับบัญชาใบกรณีที่มีเหตุจำเป็น เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด หรือเหตุการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่ตกลงไว้ล่วงหน้า


15. จัดฝึกอบรม/เข้าฝึกอบรม เพิ่มพูนทักษะความรู้ที่ยังต้องปรับปรุงพัฒนา


16. จัดฝึกอบรมหรือจัดหาหลักสูตรภายนอกเพื่อเพิ่มความรู้ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี


17. จัดทำ/Update/ นโยบายสินเชื่อ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเป็นประจำทุกปี


18. จัดฝึกอบรม/เข้าฝึกอบรมเพิ่มพูนทักษะความรู้ที่ยังต้องปรับปรุงพัฒนา


19. บริหารจัดการทีมเพื่อให้เกิดความเท่าเทียม


20. บริหารจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ก่อนรายงานสู่ผู้บังคับบัญชา


21. มีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ ( Knowledge Management ) ตามนโยบายองค์กร

Job Specification

 • Education :
  ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน บัญชี เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์
 • Job Experience :
  ประสบการณ์ขั้นต่ำ 5 ปี ในงานด้านวิเคราะห์สินเชื่อ หรือ ขั้นต่ำ 7 ปีในสายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • Knowledge & Skill : -
 • License : -
 • prerequisite license : -
 • Basic skills : -
 • Other qualification - if any : -
 • Other : -

Salary Range

-

Company Profile

MBK-G


Back