ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2017-00053

MBK Square Company Limited

เจ้าหน้าที่บัญชี (MBK-SQ) - (1 Position)

Location : Bangkok

Job Description

1. งานบัญชี                                          


1.1   ตรวจสอบความครบถ้วนของรายการที่เกิดขึ้นประจำวัน ที่เกี่ยวกับเงินสด เช็ค เงินโอนต่างๆ ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง                                

1.2   จัดทำใบสำคัญค้างจ่าย เพื่อเตรียมทำจ่ายต่อไป                                       

1.3   จัดทำใบสำคัญรับ                                       

1.4   รับข้อมูล ตรวจสอบเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกและบันทึกข้อมูลรายการต่างๆ ในโปรแกรม AS400                              

 พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูล และอำนาจการเซ็นต์อนุมัติ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามข้อกำหนด                                      

1.5   ค้นหารายการที่ผิดพลาดจากการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขรายการให้ถูกต้อง                         

1.6   ตรวจสอบกระทบยอดรายงาน G/L Summary เพื่อใช้ประกอบการลงบัญชีประจำวัน                                

1.7   จัดทำรายงานบัญชีประจำวันเพื่อนำเสนอให้กับผู้บริหาร                                       

1.8   จัดทำรายงานรายละเอียดประกอบบัญชีต่างๆ ในงบการเงิน                                

1.9   จัดทำงบการเงินประจำเดือน เพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา                                        

1.10 จัดเก็บเอกสารทางบัญชีที่รับผิดชอบ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิง ตามระยะเวลา    ที่หน่วยงานราชการกำหนดเช่น สำหรับการตรวจของกรมสรรพากร ให้เก็บเอกสารไว้ 5 ปี และสำหรับการตรวจของกรมศุลกากร ให้เก็บเอกสารไว้ 10 ปี เป็นต้น จึงจะดำเนินการขออนุมัติทำลายเอกสาร                                   

2. งานการเงิน                                      

2.1   ดำเนินการนำฝากและการจัดเก็บเงินสด/เช็คในมือระหว่างวัน                                              

2.2   ดูแลรับผิดชอบการดำรงเงินสดให้มีเพียงพอเพื่อการรับ-จ่ายประจำวัน                                               

2.3   จัดทำเอกสารสำคัญเกี่ยวกับการรับ-จ่ายเงินให้แก่ผู้เช่าพื้นที่                                  

2.4   จัดทำเงินโอน และตรวจสอบความถูกต้องของการเคลื่อนไหวทางบัญชี/กระทบยอดเงินรับ-จ่ายทุกสิ้นวัน และกระทบยอดทุกสิ้นเดือน                                

2.5   จัดทำใบแจ้งหนี้ เพื่อนำส่งให้กับผู้เช่าพื้นที่                                              

2.6   จัดทำใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี, ใบรับเงิน                                       

2.7   กระทบยอดและทำสรุปยอดรับ –จ่ายประจำวัน                                    

2.8   ตรวจสอบ อำนาจอนุมัติ หรืองบประมาณรวมทั้งเอกสารประกอบการเบิกค่าใช้จ่าย และจัดทำเช็คค่าใช้จ่าย 

                               

2.9   ดูแล รับผิดชอบการเบิกเงินยืมทดรอง/เงินสดย่อยของหน่วยงาน รวมทั้ง จัดรายงานเงินยืมทดรองคงค้างเพื่อแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการต่อไป                                            

2.10 จ่ายเช็คใช้จ่ายให้ร้านค้า และเช็คเงินยืมทดรอง ให้กับพนักงาน หรือจ่ายโดยวิธีอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด                                

2.11 ติดตาม ทวงถามหนี้ จากลูกค้าที่ค้างชำระค่าเช่าพื้นที่ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาที่กำหนด                                

 

Job Specification

 • Education :
  1. การศึกษา : ปริญญาตรี สาขาการบัญชี, การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

  2. ประสบการณ์ทำงาน : ประสบการณ์ 0-2 ปี ด้านบัญชี และ/หรือ การเงิน

  3. ทักษะในงาน :
  1. ทักษะการจัดทำภาษีอากร
  2. ทักษะการใช้โปรแกรม AS400
 • Job Experience : -
 • Knowledge & Skill : -
 • License : -
 • prerequisite license : -
 • Basic skills : -
 • Other qualification - if any : -
 • Other : -

Salary Range

- THB

Company Profile

MBK-SQ


Back