ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2017-00054

MBK Square Company Limited

ผู้จัดการแผนกบริหารอาคาร (MBK-SQ) - (1 Position)

Location : Bangkok

Job Description


1. งานบริการผู้เช่า  
1.1 ควบคุม ตรวจสอบข้อมูลการให้บริการแก่ผู้เช่า ในการขอติดตั้ง โอน ย้าย และคืนสิทธิโทรศัพท์ภายในอาคาร รวมถึงให้บริการ
 แก่หน่วยงานภายใน  
1.2 ควบคุม ตรวจสอบการควบคุมระบบโทรศัพท์ และการสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งระบบเครือข่าย
   ทั้งระบบ  
1.3 ควบคุม ตรวจสอบการออกหนังสือโต้ตอบผู้เช่า และหน่วยงานภายนอก ให้ถูกต้อง  
1.4 ควบคุม ตรวจสอบการประสานงานระหว่างผู้เช่าพื้นที่และหน่วยงานภายในของบริษัทฯ เช่น การชำระเงินตามใบประเมินราคา
 ค่าระบบ และ/หรือค่าปรับต่างๆ ของส่วนงานวิศวกรรม, การยื่นแบบตกแต่งพื้นที่ ,การคืนเงินมัดจำ, การจัดทำหนังสือโต้ตอบ และ
 รับแจ้งเรื่องการซ่อมแซมเร่งด่วนจากผู้เช่าพื้นที่ เป็นต้น ให้ถูกต้อง  
1.5 ควบคุม ตรวจสอบการให้บริการ และ แก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับผู้เช่าพื้นที่ที่มาติดต่อขอรับการบริการที่หน้าเคาน์เตอร์ ให้เป็นไป
   อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. งานบริการพื้นที่ส่วนกลาง  
2.1 คัดเลือกผู้รับเหมาในงานที่เกี่ยวเนื่องกับการบริการพื้นที่ส่วนกลาง เช่น งานทำความสะอาด, งานกำจัดแมลง, งานดูแลไม้ประดับ 
 เป็นต้น โดยคำนึงถึงคุณภาพของงานเป็นสำคัญ  
2.2 ควบคุม ตรวจสอบ การให้บริการของผู้รับเหมาต่างๆ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง เพื่อรับมอบงานที่เรียกเก็บเงินค่าบริการ
   ตามสัญญาจ้าง  
2.3 ตรวจรับมอบงาน เมื่อมีการส่งมอบงานจากผู้รับเหมาในงานของแผนกฯ โดยคำนึงถึงคุณภาพของงานตามสัญญาว่าจ้าง
 เป็นสำคัญ  
2.4 ดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้รับเหมาที่ไม่ปฎิบัติตามสัญญา เพื่อรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์สูงสุดขององค์กร
2.5 ควบคุม ตรวจสอบห้องพักขยะให้อยู่ในสภาพที่สะอาด ตามสุขอนามัยที่กฎหมายกำหนด  
3. งานระบบวิศวกรรม  
3.1 วางแผนการปฏิบัติงานทั้งในเชิงการติดตั้งระบบวิศวกรรมใหม่ และการซ่อมบำรุงรักษา (เชิงป้องกัน) ให้มีประสิทธิภาพ และคำนึงถึง
   ความปลอดภัยสูงสุดของพนักงานและผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นสำคัญ  
3.2 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการติดตั้งระบบวิศวกรรมครบวงจรให้กับผู้เช่าพื้นที่ ให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของบริษัท และกฎหมาย
   เป็นสำคัญ  
3.3 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการทำงานระบบวิศวกรรมไฟฟ้าและสื่อสาร ได้แก่ ระบบไฟฟ้ากำลัง ไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้าสำรอง, 
   ระบบโทรศัพท์, ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และแจ้งเหตุฉุกเฉิน, ระบบป้องกันฟ้าผ่า, ระบบลิฟท์โดยสาร และลิฟท์ส่งของ, 
   ระบบบันไดเลื่อน, ระบบเสียงตามสาย, ระบบโสตทัศนูปกรณ์ และระบบ MATV และระบบกล้องวงจรปิด ระบบ CCTV  
   ให้ทุกระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา และสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานที่สุด
3.4 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการทำงานของระบบวิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่ เครื่องปรับอากาศแบบ    
   VARIABLE REFRIGERANT VOLUMN (VRV) และ งานระบบสุขาภิบาล, ดับเพลิงและระบบแก๊ส (ระบบประปา ท่อน้ำทิ้ง 
   ท่อน้ำเสีย และท่อระบายน้ำฝน, ระบบบำบัดน้ำเสีย, ระบบเครื่องสูบน้ำ, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบหัวจ่ายน้ำดับเพลิงและ
   สายฉีด, ระบบเครื่องดับเพลิงเคมี และระบบแก๊ส) ให้ทุกระบบอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา และสามารถทำงานได้
   อย่างเต็มประสิทธิภาพ และประหยัดพลังงานที่สุด  
3.5 ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ คลังอะไหล่เครื่องมือ ให้มีการเบิก-จ่ายที่ถูกต้อง และมีอะไหล่หมุนเวียนเพียงพอต่อการใช้งาน
4. การบริหารงานความปลอดภัย  
4.1 วางแผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
   และประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ  
4.2 คัดเลือกผู้รับเหมาในงานรักษาความปลอดภัย โดยคำนึงถึงคุณภาพของงานเป็นสำคัญ  
4.3 ควบคุม ตรวจสอบ การให้บริการของผู้รับเหมางานด้านรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง เพื่อรับมอบงาน
 ที่เรียกเก็บเงินค่าบริการตามสัญญาจ้าง ซึ่งเน้นการปฏิบัติงานโดยยึดกฎระเบียบ, ความถูกต้องตามวิธีปฎิบัติที่ดี 
   และการเข้าถึงปัญหาอย่างรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เช่าพื้นที่และผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นสำคัญ
4.4 รับรายงานอันเกี่ยวกับเรื่องราวร้องทุกข์ด้านการรักษาความปลอดภัยจากผู้เช่าพื้นที่, ผู้ใช้บริการ และพนักงาน 
   และเป็นผู้ตัดสินใจสูงสุดในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีและถูกต้องที่สุด อันจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่น, หน่วยงานและบริษัทฯ 
   น้อยที่สุด  
4.5 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่าพื้นที่ เพื่อให้ผู้เช่าพื้นที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5. การบริหารงานทั่วไป  
5.1 ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ปฏิบัติงานตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 มอบหมายงานและอำนาจดำเนินการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ใต้บังคับบัญชาภายในแผนกบริหารอาคาร-เอ็ม บี เค ทาวเวอร์
5.4 ให้คำแนะนำ คำปรึกษา กับฝ่ายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
5.5 เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน ให้สามารถปฏิบัติงาน
 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
5.6 รายงานผลการดำเนินงานของแผนกบริหารอาคาร-เอ็ม บี เค ทาวเวอร์ เสนอต่อผู้จัดการทั่วไปและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

Job Specification

 • Education :
  การศึกษา : ปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • Job Experience :
  ประสบการณ์ทำงาน : ประสบการณ์ 5-7 ปี ด้านดูแลอาคารสถานที่ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • Knowledge & Skill : -
 • License : -
 • prerequisite license : -
 • Basic skills :
  ทักษะในงาน :
  1. ทักษะการวางแผนงานเชิงกลยุทธ์
  2. ทักษะการเจรจาต่อรอง
  3. ทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
  4. ทักษะการประสานงาน
  5. ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel และ PowerPoint
 • Other qualification - if any : -
 • Other : -

Salary Range

- THB

Company Profile

MBK-SQ


Back