ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2017-00055

MBK Smart Force Security Guard Company Limited

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกรักษาความปลอดภัย (MBK-SFS) - (1 Position)

Location : Bangkok

Job Description

 


1. การบริหารงานด้านการรักษาความปลอดภัย                                               

1.1 วางแผนการปฏิบัติงานของแผนกรักษาความปลอดภัย ให้สอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายรักษาความปลอดภัย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยคำนึงถึงความถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นสำคัญ                                             

1.2 ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแผนกรักษาความปลอดภัย ให้ปฏิบัติงานโดยยึดกฎระเบียบ, ความถูกต้องตามวิธีปฎิบัติที่ดี และการเข้าถึงปัญหาอย่างรวดเร็ว โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินผู้เช่าพื้นที่, ผู้ใช้บริการ และพนักงานเป็นสำคัญ                                        

1.3 รับเรื่องราวร้องทุกข์อันเกี่ยวกับงานในแผนกรักษาความปลอดภัยจากผู้เช่าพื้นที่, ผู้ใช้บริการ และพนักงาน และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีและถูกต้องที่สุด อันจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่น, หน่วยงานและบริษัทฯ น้อยที่สุด                                

1.4 สร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้เช่าพื้นที่ เพื่อให้ผู้เช่าพื้นที่, ผู้ใช้บริการ และพนักงาน ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง                                               

2. การบริหารงานทั่วไป                                     

2.1 ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ปฏิบัติงานตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                       

2.2 มอบหมายงานและอำนาจดำเนินการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ                                

2.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ใต้บังคับบัญชาภายในแผนกรักษาความปลอดภัย                

2.4 ให้คำแนะนำ คำปรึกษา กับฝ่ายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                                       

2.5 เข้าร่วมประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการปฏิบัติงาน            ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

 

Job Specification

 • Education :
  การศึกษา : ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • Job Experience :
  ประสบการณ์ทำงาน : ประสบการณ์ 5-7 ปี ด้านการบริหารงานด้านรักษาความปลอดภัย หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • Knowledge & Skill : -
 • License : -
 • prerequisite license : -
 • Basic skills : -
 • Other qualification - if any : -
 • Other : -

Salary Range

-

Company Profile

MBK-SFS


Back