ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2017-00056

MBK Smart Force Security Guard Company Limited

พนักงาน CCTV (MBK-SFS) - (1 Position)

Location : Bangkok

Job Description

 


1. ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของระบบและอุปกรณ์โทรทัศน์วงจรปิด ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา                          

2. ควบคุมการทำงานของระบบและอุปกรณ์โทรทัศน์วงจรปิด ให้ให้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ สามารถเข้าถึงทุกซอกมุมของอาคาร                           

3. สังเกตและจดจำ บุคลิกภาพ, การแต่งกาย และพฤติกรรมของผู้เช่าพื้นที่, ผู้ใช้บริการ และพนักงาน                     

จากกล้องโทรทัศน์วงจรปิด และหากพบสิ่งผิดปกติ ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที                          

4. รับเรื่องราวร้องทุกข์อันเกี่ยวกับงานในแผนกโทรทัศน์วงจรปิดจากผู้เช่าพื้นที่, ผู้ใช้บริการ และพนักงาน                           

 และหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดีและถูกต้อง เบื้องต้น อันจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่น, หน่วยงานและบริษัทฯ น้อยที่สุด                            

5. ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการค้นหาตัวผู้กระทำผิด กรณีเกิดปัญหาอันเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อ ชีวิตและทรัพย์สินของ                           

ผู้เช่าพื้นที่, ผู้ใช้บริการ และพนักงาน ภายใต้กฏระเบียบที่เกี่ยวข้อง                               

6. สำรวจมุมอับ ที่กล้องโทรทัศน์วงจรปิดไม่สามารถบันทึกภาพได้ นำเสนอผู้บังคับบัญชา                                       

 

Job Specification

 • Education :
  ม.3, ปวช.,ปวส. ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 • Job Experience :
  ประสบการณ์ 2-3 ปี ด้านการควบคุมระบบโทรทัศน์วงจรปิด หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • Knowledge & Skill : -
 • License : -
 • prerequisite license : -
 • Basic skills : -
 • Other qualification - if any : -
 • Other : -

Salary Range

9300 - 12000 THB

Company Profile

MBK-SFS


Back