ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2017-00065

T Leasing Company Limited

เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อ (TLS) - (1 Position) Urgent

Location : Bangkok

Job Description

 


1. ดำเนินการนำเสนอขาย และให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท และทำยอดขายสินเชื่อเช่าซื้อได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

2. วิเคราะห์การให้เครดิตสินเชื่อเช่าซื้อ และวงเงินสินเชื่อเช่าซื้อของผู้เช่าซื้อในเบื้องต้น

3. ตรวจสอบเอกสารประกอบการขอสินเชื่อเช่าซื้อของผู้เช่าซื้อให้ครบถ้วนถูกต้องภายใต้กรอบนโยบายของบริษัทเช่นที่อยู่, อาชีพ และรายได้

4. จัดทำสัญญาการเช่าซื้อ และสัญญาค้ำประกันการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ให้ถูกต้องตามข้อกำหนด

5. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบริษัทในการสร้างความสัมพันธ์อันดีทางการตลาดกับตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์และกับลูกค้าของบริษัท

6. ศึกษา และเก็บข้อมูลทางการตลาด เช่นข้อมูลของบริษัทคู่แข่ง กลยุทธ์ทางการตลาดตลอดจนภาวะการแข่งขันในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง วางแผน และกำหนดกลยุทธ์ในการแข่งขันของบริษัท

7. วางแผนการทำงานเพื่อขยายปริมาณสินเชื่อเช่าซื้อให้ได้ตามเป้าหมายและ นโยบายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ

Job Specification

 • Education :
  ระดับปริญญาตรี
 • Job Experience :
  มีประสบการณ์ 0-2 ปีในธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ / รถยนต์ หรือด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • Knowledge & Skill : -
 • License : -
 • prerequisite license :
  มีใบขับขี่
 • Basic skills :
  1. ทักษะการสื่อสาร
  2. ทักษะการเจรจาต่อรอง
  3. ทักษะการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า
 • Other qualification - if any :
  1. มนุษยสัมพันธ์
  2. จิตสำนึกในการบริการ
  3. สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดัน และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
  4. ขับขี่รถจักรยานยนต์ได้
 • Other : -

Salary Range

-

Company Profile

TLS


Back