ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2017-00066

T Leasing Company Limited

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครดิต (TLS) - (6 Position) Urgent

Location : Bangkok

Job Description

 


1. ดำเนินการตรวจสอบเครดิตลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ของบริษัทฯรวมถึงตรวจเช็ค/สอบถามผ่านทางโทรศัพท์ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และระเบียบของบริษัท

 2. ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเครดิตตรวจสอบ   Black List   ของผู้เช่าซื้อ    ให้ครบถ้วนถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของบริษัท

3. รายงานผลการตรวจสอบ แจ้งข้อมูล ให้ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งลงนามรับรองความถูกต้องของผลการตรวจสอบต่อหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ดำเนินการสุ่มตรวจสอบเครดิตซ้ำ เพื่อวัดคุณภาพ และยืนยันความถูกต้องของผลการตรวจสอบ

5. รายงานและแจ้งข้อมูลให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วเมื่อการตรวจสอบเครดิตพบเหตุอันควรสงสัยว่า ผู้ขอสินเชื่อ หรือผู้ค้ำประกันมีพฤติกรรมเข้าข่ายลูกค้าฉ้อฉล

6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การตรวจสอบเครดิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

Job Specification

 • Education :
  ปริญญาตรี สาขาการบริหารธุกิจ, การตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • Job Experience :
  ประสบการณ์ 0-2 ปี ด้านการตรวจสอบเครดิต ในธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์,รถยนต์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Knowledge & Skill : -
 • License : -
 • prerequisite license : -
 • Basic skills :
  1. ทักษะการบริหารความเสี่ยง
  2. ทักษะการประสานงาน
  3. ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word และ Excel
 • Other qualification - if any :
  1. ความละเอียดรอบคอบ
  2. จรรยาบรรณ
  3. จิตสำนึกในการบริการ
 • Other : -

Salary Range

-

Company Profile

TLS


Back