ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2017-00067

T Leasing Company Limited

เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ (TLS) - (6 Position) Urgent

Location : Bangkok

Job Description

(1) การบริหารงานเร่งรัดหนี้ภาคสนาม


           1. ร่วมกำหนดแผนการดำเนินงาน และช่วยบริหารจัดการในส่วนเร่งรัดหนี้ให้เป็นไปตามแนวทาง   และทิศทางเดียวกันกับ

           นโยบายของบริษัท

           2. ร่วมวางแผน ในการปรับปรุง และพัฒนาการปฏิบัติงานในส่วนเร่งรัดหนี้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

           3. ดูแล ควบคุมการติดตามแก้ปัญหาลูกหนี้ของเจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาคสนามให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

           4. ดำเนินการแก้ปัญหาลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระและติดตามผลการปฏิบัติงานการทวงหนี้ทางโทรศัพท์ ให้

           เป็นไปตามนโยบายและระเบียบของบริษัท

           5. ดำเนินการยึดรถ กรณีลูกหนี้ค้างชำระค่างวดตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไป หรือไม่ถึง 3 งวดแต่มีพฤติกรรมฉ้อฉล

           6. ดูแล ติดตามเจรจาลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์เพื่อแก้ไขหนี้หรือประนอมหนี้(ทั้งกรณีที่ยึดรถได้และไม่ได้) โดยติดตาม

           ผลการผ่อนชำระอย่างสม่ำเสมอ

           7. ประสานงานในการรับรถยึด รถประมูล และรถติดคดีอาญา รวมทั้งการฝาก- ถอนหลักประกันเพื่อใช้ในการฟ้องคดี

           8. ประสานงานฟ้องคดีบังคับคดีลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามนโยบายของบริษัท

           9. ดูแล    ติดตามการรายงานผลปฏิบัติงานการฟ้องคดี   การบังคับคดี     และการประนอมหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์จาก

           หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

           10. ดูแลการจัดทำข้อมูลลูกหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ที่ค้างชำระแต่ละประเภท เพื่อดำเนินการจัดการประมูลขายหนี้

           11. ดูแลการจัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินงานในส่วนประสานงานคดี เสนอต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นแนวทางในการ

           ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

           (2) การบริหารงานทั่วไป

           1. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และแนวทางแก้ไขปัญหาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้ปฏิบัติงานตามแผนงาน และงบประมาณ

           ที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           2. มอบหมายงานและอำนาจดำเนินการให้ผู้ใต้บังคับบัญชา     เพื่อให้ปฏิบัติงานตามแผนงานและงบประมาณที่วางไว้ได้

           อย่างมีประสิทธิภาพ

           3. ช่วยประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของผู้ใต้บังคับบัญชาภายในแผนกเร่งรัดหนี้ภาคสนาม

           4. ให้คำแนะนำ คำปรึกษา กับฝ่ายงานอื่นๆ    ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน    เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ   และ

           ประสิทธิผล

           5. เป็นตัวแทนของแผนกเร่งรัดหนี้ภาคสนาม เพื่อเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับเชิญและสรุปประเด็นสำคัญ

           จากการประชุม เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคัญบัญชารับทราบ

           6. รายงานผลการปฏิบัติงานภายในทีมงานต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อรับทราบ

 

Job Specification

 • Education :
  ปริญญาตรีขึ้นไป
 • Job Experience :
  ประสบการณ์ 0-2 ปี ด้านการเร่งรัดหนี้ภาคสนามในธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์,รถยนต์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • Knowledge & Skill : -
 • License : -
 • prerequisite license : -
 • Basic skills :
  1. ทักษะความคิดเชิงวิเคราะห์
  2. ทักษะการวางแผนงาน
  3. ทักษะการเจรจาต่อรอง, ประนีประนอม
  4. ทักษะการแก้ปัญหา
  5. ทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Word, Excel และ PowerPoint
 • Other qualification - if any :
  1. ความเป็นผู้นำ
  2. ปฏิภานไหวพริบดี
  3. จรรยาบรรณ
  4. การควบคุมตนเอง, การควบคุมอารมณ์
  5. มีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร
 • Other : -

Salary Range

-

Company Profile

TLS


Back