ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2021-00198

MBK Public Company Limited

Officer - Credit - (1 Position)

Location : Bangkok

Job PurPose

 -ตรวจเช็คข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าพื้นที่ เพื่อเตรียมออกใบแจ้ง หนี้ประจำเดือน -ดูแลการเรียกเก็บรายได้โดยออกใบแจ้งหนี้ -ติดตามทวงถามเมื่อมีหนี้ค้างชำระ -สอบการรับเงินรายได้ เงินมัดจำค่าเช่า รวมทั้งการรับเงินประกันต่างๆ ตามสัญญาเช่า -จัดทำสรุปรายงานการรับเงินระหว่างปีค่าภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย และสรุปรายงานจ่ายคืนในกรณีชำระเกิน

Job Specification

  • Education : -
  • Job Experience :
    วุฒิการศึกษาปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ ในสาขาการเงิน
  • Knowledge & Skill : -
  • License : -
  • prerequisite license : -
  • Basic skills : -
  • Other qualification - if any : -
  • Other : -

Salary Range

-

Company Profile

MBK


Back