ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2021-00203

MBK Public Company Limited

Business Intelligence Section Manager - (1 Position)

Location : Bangkok

Job PurPose

 1.จัดทำกลยุทธ์และแผนการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 2.ควบคุมระยะเวลาการทำงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 3.จัดทำสรุปรายงาน และ ประเมินผลงานทั้งรูปแบบ Excel, Paper ฯลฯ 4.บริหารทีมงานใน แผนกวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจให้ปฎิบัติหน้าที่ตรงตามที่รับมอบหมาย 5.ประเมินผลงานการทำงานของทีมงานในแผนกวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ 6.รับนโยบายของบริษัท หรือ ฝ่ายการตลาด และนำไปกำหนดแผนงาน 7.หาแนวทางและวิธีการพัฒนาการทำงานของทีมงานในแผนก 8.ให้คำแนะนำในการศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าของศูนย์การค้าและศูนย์การค้าในเครือฯ 9.ให้คำแนะนำในการวิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการของลูกค้าในช่องทางต่างๆ ของศูนย์การค้าและศูนย์การค้าในเครือฯ เพื่อนำมาวางแผนการส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนระบบและกิจกรรมทางการตลาด 10.นำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมา Implement แผนงานทางการประชุมกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

Job Specification

 • Education :
  การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาเศรษฐศาสตร์, สถิติ, บริหาร, การตลาด , โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • Job Experience :
  ประสบการณ์การทำงานในระดับบริหาร 3-5 ปี ในด้าน Data mining, Machine learning, Social network analysis
  มีประสบการณ์ในการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ หลากหลาย หลายรูปแบบ
 • Knowledge & Skill : -
 • License : -
 • prerequisite license : -
 • Basic skills :
  มีทักษะด้าน python หรือ R
  ความเป็นผู้นำ มีทัศนคติในการทำงานที่ดี และมีความรับผิดชอบที่สูง สามารถทำงานล่วงเวลาได้
  หากมีประสบการณ์การทำงานในกลุ่มธุรกิจ Retail / ห้างสรรพสินค้า จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  มีทักษะการวิเคราะห์ดี และมีเทคนิคการวิเคราะห์ฐานข้อมูล ที่หลากหลาย สามารถวิเคราะห์และสรุปข้อมูลได้รวดเร็วและมีเหตุผล
  Passion ใน AI/ Machine learning/ Business analytics เชื่อใน business transformation
 • Other qualification - if any : -
 • Other : -

Salary Range

-

Company Profile

MBK


Back