ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2021-00205

MBK Public Company Limited

Senior Officer - Business Investment 2 - (1 Position)

Location : Bangkok

Job PurPose

 1)   รวบรวมและประเมินผลข้อมูลทางการดำเนินงาน และการเงินของบริษัทในเครือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเป็นรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงานรายเดือน การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานจริงกับประมาณการณ์ และผลการดำเนินงานในช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นต้น เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการของบริษัท กรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ และรายงานสรุปต่อที่ประชุมผู้บริหาร


2)   รวบรวมและประมวลผลข้อมูลการดำเนินงานและการเงินของเงินลงทุนในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งวิเคราะห์ภาพรวมอุตสาหกรรม และคู่แข่ง และจัดทำเป็นรายงานสถานะเงินลงทุนและรายงานวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท และกรรมการผู้จัดการกลุ่มธุรกิจ นอกจากนี้ ยังรวมถึงการศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการลงทุน กรณีมีการลงทุนเพิ่มเติม

3)  รวบรวมและประมวลผลข้อมูลด้านกระแสเงินสดที่เกิดขึ้นจริงของบริษัทในเครือทั้งหมด รวมทั้งประมาณการณ์กระแสเงินสดในอนาคตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำเป็นรายงานประมาณการณ์กระแสเงินสดรายเดือน และรายปี (เป็นระยะเวลา 5 ปี)  เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารของบริษัท

4)  รวบรวมข้อมูลทางการดำเนินงานและการเงินที่สำคัญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริษัทจัดอันดับเครดิต พิจารณาการให้/ทบทวนอันดับเครดิตของบริษัท และอันดับเครดิตตราสารหนี้ของบริษัท

5)  การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของเงินลงทุนในบริษัทอื่นๆ และรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

6)  ติดต่อประสานงานกับบริษัทในเครือ ในเรื่องงานบริหาร และเรื่องอื่นๆ เพื่อให้สร้างความเป็นเอกภาพในเรื่องนโยบาย ธรรมเนียมปฏิบัติและเรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Job Specification

 • Education :
  ปริญญาตรี/โท ด้านการจัดการ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ วิศวะ สถาปัตย์ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • Job Experience :
  อย่างน้อย 3 ปี ในส่วนงานด้านการวิเคราะห์ธุรกิจ
 • Knowledge & Skill : -
 • License : -
 • prerequisite license : -
 • Basic skills : -
 • Other qualification - if any : -
 • Other : -

Salary Range

-

Company Profile

MBK


Back