ไทย | Eng
×
Applied New PositionOnly JPG,PNG,PDF [Max attached file size (2 MB)]
Save
Cancel
Publish ID : PublishJob-2021-00223

MBK Square Company Limited

Store and Administration Section Manager - (1 Position) Urgent

Location : Bangkok

Job Specification

 • Education :
  ปริญญาตรีด้านวิศวกรรมศาสตร์ หรือด้านบริหารธุรกิจ อายุ 33 ปี ขึ้นไป
 • Job Experience :
  มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างน้อย 3-5 ปี
  มีประสบการณ์การทำงานในด้านด้านเอกสารสำนักงานและงานระบบต่างๆ
  มีประสบการณ์การทำงานในด้านการจัดการความรู้ (KM) 3-5 ปี
  มีประสบการณ์ในการนำเสนองบประมาณโครงการ 3 -5 ปี
  มีประสบการณ์การบริหารระบบบริหารงานคุณภาพ เช่น ISO 90001
  มีประสบการณ์การบริหารความเสี่ยง
 • Knowledge & Skill :
  สามารถใช้ระบบ Oracle Software(ERP)
  หากมีประสบการทำงานด้านศูนย์การค้า บริการหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  หากมีประสบการณ์การจัดทำมาตรฐานการจัดการพลังงาน และ Supply Chainจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  หากมีความรู้ด้านงานวิศวกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • License : -
 • prerequisite license : -
 • Basic skills :
  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์สำนักงานได้เป็นอย่างดี
  มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการคลังวัสดุได้เป็นอย่างดี
  มีความรับผิดชอบสูง ละเอียดรอบคอบ มีภาวะผู้นำและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความยืดหยุ่น
  มีทักษะการสื่อสาร การเจรจา มีทักษะการฟัง จับประเด็น และจดจำรายละเอียด
 • Other qualification - if any : -
 • Other : -

Salary Range

-

Key Accountabilities

 • งานสโตร์และเครื่องมือ
  1.ควบคุมและวางแผนการทำงานคลังวัสดุ ทรัพย์สิน ระบบอะไหล่และเครื่องมือของฝ่ายวิศวกรรม
  2.ควบคุมระบบการทำงานคลังพัสดุสำนักงานของบริษัท
  3.ให้คำแนะนำ-ปรึกษาการกำกับดูแลงานระบบสโตร์ให้กับบริษัทในเครือ
  4.อนุมัติ-สั่งการและมอบหมายงานระบบคลังวัสดุ ทรัพย์สิน อะไหล่และเครื่องมือฝ่ายวิศวกรรมและคลังวัสดุสำนักงาน
  5.วางแผนและร่วมพัฒนาระบบการทำงานคลังคลังวัสดุ ทรัพย์สิน และตรวจสอบแก้ปัญหาระบบการทำงานอะไหล่และเครื่องมือ
  6.วางแผนและควบคุมงบประมาณประจำปีของงานอะไหล่และเครื่องมือ

  งานธุรการ
  1.วางแผน กำกับดูแลงานธุรการของฝ่ายวิศวกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานการทำงานที่กำหนดและนโยบายของฝ่ายวิศวกรรม
  2.วางแผน กำกับดูแลการดำเนินการงานเอกสาร การจัดเก็บข้อมูล การจัดสำนักงาน การบริหารอุปกรณ์สำนักงานในฝ่ายวิศวกรรมให้เป็นระบบ เพื่อการบริหารทรัพยากรเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  3.วางแผน กำกับดูแลการดำเนินการตาม Work System ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาเพื่อให้ร้านค้าเปิดให้บริการตามที่กำหนด
  4.ประสานงาน อำนวยความสะดวก และติดตามงานให้กับพนักงานวศ. แผนก/ฝ่ายอื่นๆ และนอกฝ่ายวิศวกรรม
  5.วางแผนและควบคุมงบประมาณประจำปีของงานธุรการและฝ่ายวิศวกรรม
  6.วางแผนและดำเนินการงานโครงการ หรืองานที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผน

  สามารถใช้ระบบOracle Software(ERP)ได้
  เข้าใจการทำงานในองค์กรที่มีระบบ ISO

Company Profile

MBK-SQ


Back